VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.4.2020

Shameless s.r.o., IČ: 03423379,

se sídlem Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 231406,

vydává tímto dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto všeobecné obchodní podmínky:


ČLÁNEK 1

Definice pojmů, vymezení kompetencí pracovníků

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo jen „VOP“) se rozumí pojmem:
  1. Poskytovatel – subjekt uvedený v záhlaví těchto VOP;
  2. Klient – Podnikatel, který uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu;
  3. Podnikatel – osoba ve smyslu § 420 či § 421 občanského zákoníku;
  4. Smluvní strany, resp. jen Strany – Poskytovatel a Klient;
  5. Smlouva – Rámcová smlouva o poskytování služeb nebo Dílčí příkazní smlouva, případně dle kontextu obojí;
  6. Rámcová smlouva o poskytování služeb, resp. jen Rámcová smlouva – závazkový poměr mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklý uzavřením písemné rámcové smlouvy o poskytování služeb nebo způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, jehož obsahem se řídí Dílčí příkazní smlouvy;
  7. Dílčí příkazní smlouva, resp. jen Dílčí smlouva – smlouva uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je realizace Příkazu ze strany Poskytovatele pro Klienta;
  8. Příkaz – obstarání odborných Pracovníků pro Kulturní akce na pozice stagehand (bedňák), steelhand, scaffolder, rigger, AV technik, operátor audiovizuální techniky, runner, řidič VZV, operátor pracovních plošin, stage manager, production asistent, wardrobe asistent;
  9. Kulturní akce – jakákoli akce či událost, na kterou Poskytovatel obstarává Pracovníky dle Příkazu Klienta;
  10. Odměna – odměna za splnění Příkazu určená způsobem stanoveným ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
  11. Poštovní úřad – subjekt oprávněný ve smyslu poštovního zákona k přepravě a doručování zásilek;
  12. Aplikace Sinch – internetová aplikace užívaná Poskytovatelem, prostřednictvím které Klient blíže specifikuje počet, kvalifikaci a jiné charakteristiky požadovaných Pracovníků v rámci Příkazu;
  13. Pracovník – zaměstnanec v pracovním poměru k Poskytovateli, zaměstnanec Poskytovatele na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) i jiná fyzická osoba ve smluvním vztahu k Poskytovateli na základě smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o spolupráci nebo jiné obdobné smlouvy.
 2. Odborní Pracovníci obstaraní Poskytovatelem v rámci Příkazu mohou v závislosti na svém zaměření plnit následující úkoly:
  1. Stagehands (bedňáci) jsou pomocná síla techniků nebo produkčních. Hlavní pracovní náplní bedňáků jsou nakládky a vykládky aut, přesun a instalace zvukové, světelné a projekční techniky, stavba ground supportu, pódia a jiných konstrukcí stage, manipulace s aparaturou kapel, věšení bannerů, instalace dekorací, příprava a údržba zázemí akce a podobné technické činnosti potřebné k průběhu akce. Do náplně práce bedňáka nepatří práce úklidářů, security a práce ve výškách nad 1,5 metru, zejména pak ve chvíli, kdy by tato činnost měla tvořit převažující část směny. Dále ovládání strojů, pro které je nutný certifikát nebo oprávnění.
  2. Steelhands jsou pomocná síla při stavbě lešení a velkých konstrukcí typu ground support nebo tribuna. Pracují zpravidla po boku scaffolderů, kterým podávají těžké části kovových konstrukcí. Nejedná se o výškové pracovníky.
  3. Scaffoldeři jsou pracovníci s potřebnými certifikáty a vybavením pro stavbu lešenářských konstrukcí ve výškách nad 1,5 metru.
  4. Riggeři jsou výškoví pracovníci s potřebnými certifikáty a vybavením, kteří provádějí specializované činnosti při stavbě ground supportu a spojování a instalaci trussových konstrukcí.


ČLÁNEK 2

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé uzavřením Smlouvy.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Smluvní strany a ujednání v nich obsažená jsou nedílnou součástí obsahu Smlouvy. Od okamžiku uzavření Smlouvy se vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje odchylnou úpravu. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčena platnost ustanovení čl. 14 odst. 4 těchto VOP.


ČLÁNEK 3

Rozhodné právo a způsoby uzavření Smlouvy

 1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku.
 2. Smlouvu je možné uzavřít a její obsah sjednat buďto v režimu Aplikace Sinch dle článku 4 těchto VOP, nebo v režimu elektronické pošty podle čl. V. těchto VOP. Uzavření Smlouvy v jednom režimu nevylučuje budoucí možnost uzavření Smlouvy v druhém režimu.
 3. Volbu režimu uzavření Smlouvy a sjednání jejího obsahu provede Klient po dohodě s Poskytovatelem v poptávce služeb zaslané Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty. Na požádání Klienta mu Poskytovatel poskytne podrobnější informace o jednotlivých režimech uzavření Smlouvy.


ČLÁNEK 4

Uzavření Smlouvy v režimu Aplikace Sinch

 1. Uzavření Smlouvy v režimu Aplikace Sinch zahrnuje uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb a Dílčích příkazních smluv.
  1. Rámcovou smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zřídit Klientovi přístup do Aplikace Sinch a obstarávat pro Klienta dle jeho pokynů v Dílčích příkazních smlouvách Pracovníky pro jím určené Kulturní akce, kdy k uzavření každé Dílčí příkazní smlouvy a určení jejího obsahu dojde způsobem a za podmínek předvídaných Rámcovou smlouvou.
  2. Dílčí příkazní smlouvou se Poskytovatel zavazuje pro Klienta dle jeho konkrétních požadavků na provedení Příkazu zadaných do Aplikace Sinch obstarat na specifickou Kulturní akci Pracovníky na pozice stagehand (bedňák), steelhand, scaffolder, rigger, AV technik, operátor audiovizuální techniky, runner, řidič VZV, operátor pracovních plošin, stage manager, production asistent, wardrobe asistent, a Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu.
 2. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Rámcové smlouvy i Dílčích smluv. Náklady vzniklé Klientovi v souvislosti s uzavíráním Smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (například náklady na připojení k internetu, náklady telefonních hovorů) nese sám Klient.


Uzavření Rámcové smlouvy v režimu Aplikace Sinch

 1. Rámcová smlouva se uzavírá elektronicky s použitím komunikačních prostředků na dálku, typicky prostřednictvím elektronické pošty. Tímto ustanovením není dotčena možnost Smluvních stran uzavřít po vzájemné dohodě písemnou Rámcovou smlouvu v listinné podobě, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Před uzavřením Rámcové smlouvy zašle Klient Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty poptávku služeb, na jejímž základě Poskytovatel .
 3. K uzavření Rámcové smlouvy dochází doručením přijetí nabídky na uzavření Rámcové smlouvy, které je Klientem zasláno Poskytovateli na adresu jeho elektronické pošty. Není-li mezi Stranami sjednáno jinak, je přijetí nabídky nutno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení. Pozdní přijetí nabídky bude platné, oznámí-li Poskytovatel Klientovi, že přijetí nabídky považuje za včasné.
 4. Obsahuje-li přijetí nabídky na uzavření Rámcové smlouvy podstatné dodatky, výhrady či odchylky, představuje takový projev vůle Klienta odmítnutí původní nabídky a současně novou nabídku na uzavření Rámcové smlouvy. Za těchto předpokladů dochází k uzavření Rámcové smlouvy okamžikem doručení přijetí nabídky na její uzavření odeslaného Poskytovatelem na adresu elektronické pošty Klienta.


Uzavření Dílčí smlouvy (objednávky) v režimu Aplikace Sinch

 1. Dílčí příkazní smlouva se uzavírá prostřednictvím Aplikace Sinch tak, že Klient do uživatelského rozhraní zadá své požadavky na obsah Příkazu v souvislosti s jím určenou konkrétní Kulturní akcí (např. počet Pracovníků, požadované profese, místo konání akce). Kromě požadavků předvídaných příslušným formulářem může uvést další požadavky do pole textové poznámky. Potvrzení obsahu formuláře a jeho uložení do Aplikace Sinch se považuje za nabídku na uzavření Dílčí smlouvy.
 2. Nabídku na uzavření Dílčí smlouvy je nutné učinit nejpozději 96 hodin před konáním příslušné Kulturní akce.
 3. K přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele dochází okamžikem schválení zadané akce (resp. dat zadaných do formuláře dle bodu 7. tohoto odstavce) v příslušné sekci Aplikace Sinch
 4. Není-li možné nabídku na uzavření Dílčí smlouvy v jejím posledním známém znění schválit, k uzavření Dílčí smlouvy nedochází. Poskytovatel v takové situaci informuje Klienta o důvodech neuzavření Dílčí smlouvy a případně navrhne postup učinění nové nabídky, jež bude způsobilá k přijetí.
 5. Je-li nabídka na uzavření Dílčí smlouvy (zadání akce do Aplikace Sinch) učiněna později než ve lhůtě dle bodu 8. tohoto odstavce, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi za provedení Příkazu Odměnu s last-minute příplatkem podle aktuálního ceníku či jinak zpracované a Klientem odsouhlasené cenové kalkulace. Nesouhlas Klienta s poskytnutím příplatku zbavuje Poskytovatele povinnosti Příkaz provést.
 6. Nekoná-li se Kulturní akce, ve vztahu k níž byla Dílčí smlouva uzavřena, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že se Kulturní akce konat nebude, je Klient povinen o tom bezodkladně Poskytovatele informovat. Na základě sdělených informací se Smluvní strany dohodnou na podmínkách ukončení Dílčí smlouvy.
 7. Klient může Příkaz na základě Dílčí smlouvy odvolat (stornovat akci) do doby konání Kulturní akce. Odvolání Příkazu v krátké době před termínem konáním Kulturní akce podléhá příplatkové povinnosti za last-minute storno v souladu s platným ceníkem Poskytovatele (či jinými cenovými podmínkami, s nimiž byl Klient před uzavřením Dílčí smlouvy seznámen), kde jsou výše příplatků za jednotlivé last-minute storno lhůty uvedeny.
 8. Je-li Příkaz Klientem odvolán, má Poskytovatel právo na náhradu nákladů, jež v rámci příprav na provedení Příkazu účelně vynaložil. Stejné právo náleží Poskytovatel též v případě nákladů vynaložených účelně předtím, než byly Klientem podstatně změněny požadavky na provedení Příkazu (například snížení počtu požadovaných Pracovníků, změna termínu či místa konání Kulturní akce).


ČLÁNEK 5

Uzavření Smlouvy v režimu elektronické pošty

 1. Uzavření Smlouvy v režimu elektronické pošty zahrnuje uzavření Dílčí příkazní smlouvy.
 2. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Dílčí příkazní smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi v souvislosti s uzavíráním Smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (například náklady na připojení k internetu, náklady telefonních hovorů) nese sám Klient, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Dílčí smlouva se uzavírá elektronicky s použitím komunikačních prostředků na dálku, typicky prostřednictvím elektronické pošty. Tímto ustanovením není dotčena možnost Smluvních stran uzavřít po vzájemné dohodě písemnou příkazní smlouvu v listinné podobě, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 4. Před uzavřením Dílčí smlouvy zašle Klient Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty poptávku služeb se specifikací požadavků na provedení Příkazu (např. počet Pracovníků, profese, místo konání Kulturní akce, termín prací), na jejímž základě Poskytovatel odešle Klientovi zpracovanou cenovou kalkulaci poptávaných služeb s jejich případnou specifikací a tuto odešle Klientovi jako nabídku na uzavření Dílčí smlouvy na adresu jeho elektronické pošty. Jde-li o uzavření první Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem, doručí Poskytovatel spolu s cenovou kalkulací též platný ceník služeb. Uzavřením Dílčí smlouvy je takto doručený ceník služeb závazný pro všechny budoucí Dílčí smlouvy (objednávky), ledaže bude nahrazen ceníkem novým, nebo se strany v případě konkrétní Dílčí smlouvy dohodnou na odchylných cenových podmínkách.
 5. K uzavření Dílčí smlouvy dochází potvrzením cenové kalkulace, tedy doručením přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy, které je Klientem zasláno Poskytovateli na adresu jeho elektronické pošty. Není-li mezi Stranami sjednáno jinak, je přijetí nabídky ze strany Klienta nutno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení, nejpozději však 96 hodin před plánovaným časem konání Kulturní akce. Pozdní přijetí nabídky bude platné, oznámí-li Poskytovatel Klientovi, že přijetí nabídky považuje za včasné.
 6. Obsahuje-li přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy podstatné dodatky, výhrady či odchylky, představuje takový projev vůle Klienta odmítnutí původní nabídky a současně novou nabídku na uzavření Dílčí smlouvy. Za těchto předpokladů dochází k uzavření Dílčí smlouvy okamžikem doručení přijetí nabídky na její uzavření odeslaného Poskytovatelem na adresu elektronické pošty Klienta.
 7. Je-li poptávka služeb dle odst. 4 tohoto článku doručena Poskytovateli ve lhůtě kratší než 72 hodin před plánovaným časem konání Kulturní akce, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi za provedení Příkazu Odměnu s last-minute příplatkem podle aktuálního ceníku, s nímž je Klient v okamžiku uzavření smlouvy seznámen, či jinak zpracované a Klientem odsouhlasené cenové kalkulace. Nesouhlas Klienta s poskytnutím příplatku zbavuje Poskytovatele povinnosti Příkaz provést.
 8. Nekoná-li se Kulturní akce, ve vztahu k níž byla Dílčí smlouva uzavřena, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že se Kulturní akce konat nebude, je Klient povinen o tom bezodkladně Poskytovatele informovat. Na základě sdělených informací se Smluvní strany dohodnou na podmínkách ukončení Dílčí smlouvy.
 9. Klient může Příkaz na základě Dílčí smlouvy odvolat (stornovat akci) do doby konání Kulturní akce. Odvolání Příkazu v krátké době před termínem konáním Kulturní akce podléhá příplatkové povinnosti za last-minute storno v souladu s platným ceníkem Poskytovatele (či jinými cenovými podmínkami, s nimiž byl Klient před uzavřením Dílčí smlouvy seznámen), kde jsou výše příplatků za jednotlivé last-minute storno lhůty uvedeny.
 10. Je-li Příkaz Klientem odvolán, má Poskytovatel právo na náhradu nákladů, jež v rámci příprav na provedení Příkazu účelně vynaložil. Stejné právo náleží Klientovi též v případě nákladů vynaložených účelně předtím, než byly Klientem podstatně změněny požadavky na provedení Příkazu (například snížení počtu požadovaných Pracovníků, změna termínu či místa konání Kulturní akce).


ČLÁNEK 6

Odměna a její úhrada

 1. Odměna se určuje na základě Klientových individuálních požadavků na obsah Příkazu v Dílčí příkazní smlouvě a dále na základě okolností, které nastanou v souvislosti s plněním Příkazu. Závazná konečná výše Odměny bude uvedena na faktuře – daňovém dokladu vystavené Poskytovatelem na základě vyčíslení a vyúčtování všech složek Odměny v souladu s tímto článkem.
 2. Je-li Dílčí příkazní smlouva uzavírána v režimu Aplikace Sinch, řídí se sazba jednotlivých složek Odměny Poskytovatele (např. hodinová sazba práce Pracovníka, sazba nákladů na dopravu, sazba last-minute poplatků a dalších vedlejších plateb) sazbou odpovídající hodnotám uvedeným v ceníku Poskytovatele, který je platný v době uzavření smlouvy a s nímž byl Klient dříve seznámen. Aplikace Sinch klientovi při specifikaci parametrů Příkazu před odesláním objednávky vypočítá a zobrazí orientační výši základní odměny Poskytovatele za objednávané množství práce. Klient bere na vědomí, že takto vypočítaná a zobrazená cena v Aplikaci Sinch je orientační a nezávazná a může se dále měnit v závislosti na parametrech Příkazu nebo jejich dodatečných úpravách (změny rozložení směn, změny času realizace pracovních úkolů, změny termínů konání akcí, připočítání případných příplatků a vedlejších úhrad dle těchto VOP apod.).
 3. Je-li Dílčí příkazní smlouva uzavírána v režimu elektronické pošty, řídí se sazba Odměny Poskytovatele sazbou uvedenou v cenové kalkulaci, s níž byl klient před uzavřením smlouvy seznámen nebo kterou potvrdil. Nebyla-li cenová kalkulace na základě zavedené praxe nebo dohody Stran Klientovi před uzavřením smlouvy zaslána a byl-li předtím Klient seznámen s ceníkem Poskytovatele, řídí se sazba Odměny Poskytovatele sazbou uvedenou v tomto ceníku.
 4. Součástí Odměny jsou též případné příplatky a vedlejší úhrady (například příplatek za last-minute objednávku, příplatek za last-minute storno, úhrady nákladů dopravy do místa konání Kulturní akce apod.), na něž Poskytovateli v souladu s dohodou Stran nebo s těmito VOP vznikne nárok. Sazby těchto příplatků a vedlejších úhrad se řídí ceníkem Poskytovatele, s nímž byl Klient před uzavřením Dílčí smlouvy seznámen.
 5. Pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že výše složky Odměny počítané na základě hodin vynaložených na plnění Příkazu bude Poskytovatelem vyčíslena dle reálně vynaložených hodin bez ohledu na počet uvedených v objednávce (návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, resp. cenové kalkulaci), vyžaduje-li Klient služby Pracovníků Poskytovatele při plnění Příkazu nad rámec počtu hodin uvedeného v objednávce nebo projeví-li se potřeba práce nad rámec objednaného času v průběhu plnění Příkazu.
 6. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Odměna splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu (dále jen „faktura“) vystaveném Poskytovatelem Klientovi. Odměnu uhradí Klient bankovním převodem na účet Poskytovatele označený na příslušné faktuře.
 7. Neujednají-li si Strany jinak, bude faktura vystavena v elektronické formě a doručena na adresu elektronické pošty Klienta.
 8. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Klient oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Poskytovateli s uvedením zjištěných vad či nedostatků. Poskytovatel je povinen takovou fakturu opravit, případně vystavit novou fakturu, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury Klientovi.
 9. Za den úhrady se považuje den připsání úhrady na bankovní účet Poskytovatele. Úhrada musí být provedena pod variabilním symbolem uvedeným na příslušné faktuře.
 10. Smluvní strany sjednávají, že nezaplacení Odměny řádně a včas je podstatným porušením Smlouvy.
 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceník, jímž se mezi Stranami řídí sazby složek Odměny, v důsledku prodlení Klienta s úhradou faktury.
 12. Ceník je Klientovi doručen při první poptávce služeb (viz body 4.4. a 5.4. těchto VOP) a zůstává mezi Stranami platný do okamžiku jeho změny či nahrazení novým ceníkem, což bude Klientovi před účinností změny oznámeno. Ustanovení bodu 6.12 těchto VOP tím není dotčeno. Klient má právo si od Poskytovatele kdykoli vyžádat zaslání aktuálně platného ceníku, který mu bude doručen elektronicky na adresu jeho elektronické pošty.


ČLÁNEK 7

Provedení Příkazu

 1. Poskytovatel je povinen provést Příkaz s odbornou péčí, na svůj náklad a ve sjednaném termínu. Zjistí-li Poskytovatel v průběhu provádění Příkazu nutnost prodloužení termínu dokončení, vyžádá si od Klienta jeho předchozí souhlas, neplyne-li nutnost prodloužení termínu dokončení již z předchozích požadavků či potřeb Klienta.
 2. Poskytovatel je povinen oznamovat Klientovi všechny okolnosti a skutečnosti, o nichž se dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Klienta.
 3. Své pokyny k plnění úkolů v místě konání Kulturní akce sděluje Klient prostřednictvím jím pověřené osoby pracovníkovi Poskytovatele na pozici Crewboss, jehož kontaktní údaje Poskytovatel Klientovi sdělí vždy s dostatečným předstihem před konáním Kulturní akce.
 4. Není-li sjednáno jinak, je Poskytovatel při provádění Příkazu oprávněn užívat služeb třetích stran. Při využití služeb třetích stran při plnění Příkazu odpovídá Poskytovatel Klientovi jako by plnil on sám.
 5. Právo Poskytovatele na zaplacení Odměny vzniká provedením Příkazu.
 6. Příkaz je provedenpřipravení k Provedení příkazu v ujednaném termínu a místě plnění dle Dílčí příkazní smlouvy.
 7. Příkaz se považuje za provedený také tehdy, jsou-li pracovníci Poskytovatele připraveni k plnění úkolů v čase a v místě plánovaného konání Kulturní akce, ačkoli tato se nekoná, a to za předpokladu, že Klient o jejím nekonání Poskytovatele s dostatečným předstihem neinformoval.
 8. Jakékoli nedostatky v provedení Příkazu ze strany Poskytovatele je Klient povinen Poskytovateli neprodleně po jejich zjištění oznámit a sjednat s ním vhodný způsob jejich nápravy.
 9. Poskytovatel nahradí Klientovi škodu, která v důsledku zaviněného porušení povinností ze strany Poskytovatele.


ČLÁNEK 8

Práva a povinnosti Stran

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby všichni jím obstaraní Pracovníci vyslaní na Kulturní akci byli proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZPPO“).
 2. Poskytovatel před konáním Kulturní akce seznámí Klienta s pravidly BOZPPO, jež jsou jeho Pracovníci při plnění úkolů v místě konání Kulturní akce povinni dodržovat. Klient je povinen se s těmito pravidly BOZPPO řádně seznámit a sdělovat Pracovníkovi Poskytovatele na pozici Crewboss jen takové pokyny a požadavky na provedení Příkazu, které nejsou v rozporu s předmětnými pravidly BOZPPO.
 3. Poskytovatel upozorní Klienta na rozpor jím udělených pokynů s pravidly BOZPPO a posečká s jejich plněním do doby, než budou pokyny Klienta uvedeny do souladu s pravidly BOZPPO.
 4. Klient bere na vědomí, že Pracovníci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat pouze ty činnosti, jež odpovídají jejich pracovnímu zařazení na příslušné pozice (stagehands, steelhands, riggeři, scaffoldeři apod.). Pracovníci Poskytovatele nemohou plnit úkoly, k nimž je zapotřebí činnosti neodpovídající jejich pracovnímu zařazení.
 5. Klient je povinen poskytnout Pracovníkům Poskytovatele potřebné nářadí a vybavení potřebné k plnění Příkazu v dostatečném množství. Klient bere na vědomí, že Pracovníci Poskytovatele nejsou oprávněni převzít od Klienta jakékoliv věci, kromě běžných pracovních pomůcek a nářadí, zejména věci vyšší hodnoty a samostatně s nimi nakládat.
 6. Klient je povinen zajistit Pracovníkům Poskytovatele:
  1. základní pitný režim, občerstvení a možnost dodržování pracovních přestávek dle zákoníku práce;
  2. zamykatelný prostor (šatnu, buňku, vůz či jiný prostor) vhodný pro uschování osobních věcí Pracovníků Poskytovatele po dobu jejich působení na Kulturní akci. Není-li objektivně možné zajistit uzamykatelný prostor dle předchozí věty, je Klient povinen zajistit dle možností alespoň nepřetržitě hlídaný prostor, ve kterém mohou Pracovníci Poskytovatele ponechat odložené své osobní věci;
  3. vyhovující hygienické podmínky.
 7. Klient dále nese odpovědnost za:
  1. újmu způsobenou selháním techniky, nebo pracovních nástrojů poskytnutých Pracovníkům Poskytovatele;
  2. újmu způsobenou odcizením nebo ztrátou osobních věcí Pracovníků Poskytovatele, k nimž došlo v průběhu provádění Příkazu;
  3. řádné zajištění bezpečnosti prostoru Kulturní akce, a za dodržování bezpečnostních předpisů a norem v jejím prostoru;
  4. ochranu životního prostředí v prostoru Kulturní akce dle zákonných předpisů;
  5. zajištění požární ochrany v prostoru Kulturní akce a evakuaci prostoru, bude-li to nutné.
 8. Klient se zavazuje nezaměstnávat ani jinak nespolupracovat, bez ohledu na druh právního vztahu (např. pracovněprávní či občanskoprávní), s Pracovníky Poskytovatele, nedohodne-li se s Poskytovatelem písemně jinak. Z důvodu vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že omezení dle předchozí věty se vztahuje na zaměstnávání či spolupráci Klienta se všemi Pracovníky Poskytovatele, kteří kdy působili na jakékoli Kulturní akci Klienta a Klient o této skutečnosti věděl či alespoň vědět měl a mohl.
 9. V případě porušení závazku Klienta dle odst. 8 tohoto článku je Klient povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení předmětné povinnosti. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, k němuž se smluvní pokuta vztahuje.
 10. Nezajistí-li Klient plnění dle odst. 6 písmtohoto článku, je Poskytovatel oprávněn toto plnění zajistit na své náklady a tyto účelně vynaložené náklady následně Klientovi vyúčtovat v rámci fakturace za splnění Příkazu, případně prostřednictvím zvláštní faktury.
 11. Poskytovatel je oprávněn, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, propagovat Kulturní akce na všech svých komunikačních kanálech, jakož i jiným způsobem o akci a o svém působení na ní informovat, a to i po jejím skončení.


ČLÁNEK 9

Důsledky prodlení a porušení povinnosti

 1. Pro případ prodlení Klienta s úhradou Odměny, nebo její části, nebo jakéhokoli jiného závazku ze Smlouvy, nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Stranami, a/nebo jakéhokoli jiného závazku z těchto VOP vyplývajícího (dále jen „Peněžitý dluh“) se stanoví dohodou Stran povinnost Klienta uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
 2. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Poskytovatelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Klientem nezprošťuje Klienta povinnosti uhradit dlužnou částku a není tím ani dotčeno právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody v rozsahu, v němž není kryta úroky z prodlení, resp. smluvní pokutou. Klient je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Klienta nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty. Odstoupení od Smlouvy nezbavuje Klienta povinnosti k úhradě smluvní pokuty.
 3. Poskytovatel je, bez ohledu na jiné určení Klienta, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Klienta nejdříve na příslušenství pohledávky (v pořadí paušál nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle ust. §3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., smluvené náklady spojené s uplatněním pohledávky, náklady právního zastoupení, úroky z prodlení), smluvní pokuty (v pořadí dle těchto VOP), případné nároky Poskytovatele z náhrad škod, a poté na jednotlivé jistiny pohledávek v pořadí dle jejich splatnosti.


ČLÁNEK 10

Doručování

 1. Není-li stanoveno jinak, řídí se zasílání písemností mezi Stranami následujícími zásadami:
  1. Klient zasílá písemnosti Poskytovateli na adresu jeho sídla.
  2. Poskytovatel zasílá veškeré písemnosti Klientovi na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou mu Klient sdělil, anebo na kontaktní email Klienta uvedený v Smlouvě, popř. na email obecně používaný při komunikaci mezi Stranami. V pochybnostech se má za to, že takto odeslaná písemnost byla Klientovi doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání (v případě faktury se za den odeslání pro tento účel považuje následující pracovní den po dni vystavení faktury) ledaže bude prokázáno, že se písemnost z objektivních příčin nedostala do sféry jeho dispozice.
  3. V ostatních případech, jsou-li písemnosti Příkazci doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, považuje se písemnost za doručenou, jestliže adresát její přijetí potvrdil.
  4. Jsou-li písemnosti Klientovi zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
   1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak;
   2. den odmítnutí převzetí zásilky Klientem;
   3. desátý den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Klient zásilku i přes oznámení Poštovního úřadu, i když se Klient o uložení nedozvěděl;
   4. den, kdy byl Poskytovatel vyrozuměn o tom, že se zásilku Klientovi nepodařilo doručit proto, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje/odstěhoval se/na uvedené adrese je neznámý a z tohoto důvodu byla zásilka Poštovním úřadem vrácena.


ČLÁNEK 11

Řešení sporů

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze všech závazkových poměrů mezi nimi již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových poměrů a spory z jejich zajištění, včetně sporů ze Smlouvy, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany dojednávají, že místem rozhodčího řízení je sídlo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Smluvní strany dále ujednávají, že spor bude rozhodnut ve zjednodušeném řízení bez ústního jednání, pouze na základě písemností, a není třeba odůvodnění rozhodčího nálezu. Smluvní strany dále ujednávají, že náhrada nákladů rozhodčího řízení bude rozhodcem přiznána dle zásady úspěchu ve sporu, a ve výši dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátní tarif, v platném znění. Tato rozhodčí doložka zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.


ČLÁNEK 12

Ukončení Smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran kdykoli za jejího trvání.
 2. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, neprovede-li Poskytovatel Příkaz řádně a v ujednaném termínu.
 3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, neuhradí-li Klient Odměnu řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Poskytovatele na zaplacení Odměny a jiných peněžitých plnění, který mu vznikl plněním smlouvy, od níž bylo odstoupeno.
 4. Smlouvu lze jednostranně ukončit písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
 5. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě jednostranné změny VOP v souladu s článkem 15 odst. 1 těchto VOP.


ČLÁNEK 13

Ochrana osobních údajů

 1. Přijdou-li Smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy do styku s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), resp. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zavazují se zajistit odpovídající úroveň zabezpečení těchto osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich nahodilému zničení či ztrátě, neoprávněnému přístupu k nim, k jejich změnám, neoprávněným přenosům, zneužitím ani jiným neoprávněným operacím zpracování.
 2. Každá ze Smluvních stran odpovídá za zákonnost shromáždění osobních údajů, které druhé straně v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy jako správce osobních údajů předává.
 3. Budou-li Smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy v postavení správce a zpracovatele osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7), resp. 8) GDPR, zavazují se uzavřít zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu 28 odst. GDPR, v níž upraví vzájemnou odpovědnost za zákonnost zpracování osobních údajů.
 4. Klient prohlašuje, že je zákazníkem Poskytovatele a dává mu tímto souhlas dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., aby mu zasílal na jeho elektronický kontakt všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře prodeje zboží a služeb (obchodní sdělení). Poskytovatel zajistí, aby Klient mohl tento svůj udělený souhlas kdykoli bez sankce odvolat.


ČLÁNEK 14

Ostatní ujednání

 1. V souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.
 2. Smluvní strany se oproti úpravě § 629 občanského zákoníku dohodly, že u veškerých práv ze Smlouvy, z jejího porušení nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let.
 3. Smluvní strany mezi s sebou vzájemně vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, když odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není jejím přijetím.
 4. Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odkáže-li Klient nebo již odkázal dle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, na své obchodní podmínky, které byť jen částečně odporují Smlouvě, těmto Všeobecným obchodním podmínkám či jiným ujednáním Stran, je tento odkaz Klienta právě pro takový rozpor neplatný a Klient ho zároveň s uzavřením Smlouvy bere zpět. Obchodní podmínky Klienta se nepoužijí jako celek.
 5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují u strany Klienta uplatnění § 1982 jednostranným právním úkonem. Předmětné započtení je možné ze strany Klienta pouze písemnou dohodou se stranou Poskytovatele.
 6. Smluvní strany se dohodly, že Klient není bez souhlasu Poskytovatele oprávněn jakékoliv pohledávky vůči Poskytovateli postoupit.


ČLÁNEK 15

Závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo jinak upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tato skutečnost musí ovšem být písemně oznámena Klientovi, a to alespoň oznámením zaslaným formou elektronické pošty na kontaktní adresu Klienta či jiným vhodným Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Klient může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí VOP do 14 dnů od doručení oznámení o jejich změně, kdy v takovém případě může Klient ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli. Výpovědní doba v takovém případě činí 14 dní od doručení.
 2. Právní poměry mezi Klientem a Poskytovatelem ze Smlouvy (z Rámcové smlouvy i z Dílčích smluv) se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření, vyjma případů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Příslušné části VOP a/nebo Smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Klientem a Poskytovatelem.
 4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto VOP. Pro tento případ se obě Smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení VOP bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl těchto VOP mohl být řádně prováděn a aby platnost a účinnost těchto VOP nebyla nijak dotčena.
 5. Klient uzavřením Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Smluvních stran.


ČLÁNEK 16

Platnost a účinnost

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2020.
 2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce Poskytovatele – https://www.shameless.cz a je také k dispozici v sídle Poskytovatele.

Praha, dne 18. března 2020.

Shameless, s.r.o., IČ: 03423379, sídlem Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 – Bubeneč